Digiarjessa-blogi

Asiakkuudenhallinta mahdollistaa automaation ja tekoälyn hyödyntämisen SOTE-sektorilla

SOTE-sektorilla on siirryttävä pistemäisestä toiminnasta kokonaisvaltaiseen asiakkuudenhallintaan, jossa asiakkaat ja näiden hoitohistoria tunnetaan ja heille voidaan kohdistaa erilaisia suunnitelmia.

sote ai.jpg

Kun tieto liikkuu, hoitokäytännöt ovat suunnitelmallisia, ja asiakaspoluissa tarvittavat palvelut on kuvattu, asiakas alkaa jo toden teolla lähentyä toiminnan keskiötä. Jotta edellä kuvatuista asioista saadaan hyöty irti, asiakkuutta pitää hallita ja johtaa. Asiakkuudenhallinta perustuu siihen, että tieto asiakkaista on käytettävissä ja asiakkaat tunnetaan, jolloin heille osataan kohdistaa erilaisia ennalta kuvattuja suunnitelmia.

Asiakkuudenhallinnan perusta on asiakassegmentointi. Niin kutsuttu staattinen segmentointi tarkoittaa luokittelua vaikkapa iän, sukupuolen tai muiden staattisten tekijöiden mukaan. Jatkossa pystytään tietotekniikkaa hyödyntämällä tekemään nykyistä tehokkaammin myös niin kutsuttua dynaamista segmentointia, eli seulomaan kohderyhmiä asiakasmassasta muuttuvien kriteerien perusteella. Automaation ja tekoälyn ansiosta riskiryhmiä olisi mahdollista seuloa tarkastuksiin nykyistä useammin ja varhaisemmin.

Tekoälyn avulla voidaan nykyistä osuvammin myös tunnistaa erilaisten riskitekijöiden yhdistelmiä, eli havaita esimerkiksi, onko tiettyjen ominaisuuksien esiintyminen samalla henkilöllä ennakoinut jonkin tietyn sairauden puhkeamista. Jos havaitaan, että ylipainoisille henkilöille, joilla on ollut korkea veren sokeriarvo, on puhjennut diabetes, voidaan tietyllä alueella tai koko Suomesta etsiä samat kriteerit täyttäviä asiakkaita ja kutsua vastaanotolle. Tälle segmentille voidaan kohdistaa jokin toimenpide – tai valmis diabetes-riskiryhmän suunnitelma.

Kun sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoilla on tarvittava tieto käytettävissään, he pystyvät asiakaskohtaisesti soveltamaan relevantteja suunnitelmia ja tekemään niihin yksilöllisiä sovelluksia. Luonnollisesti se, toteuttaako asiakas hänelle osoitettuja suunnitelmia, on oman aktiivisuuden ja vapaaehtoisuuden varassa. Ammattilaisten näkökulmasta asiakas ei kuitenkaan enää saavu vastaanotolle aina kuin ensimmäistä kertaa.

Näin pikkuhiljaa pistemäisestä hoidosta siirrytään malliin, jossa asiakkaan terveydentilaa ja hyvinvointia seurataan johdonmukaisesti eri palvelukanavia hyödyntäen. Hoitohistorian ja asiakkaan itsensä tuottaman terveysdatan avulla katse käännetään reaktiivisesta sairaudenhoidosta proaktiiviseen ennaltaehkäisyyn ja suunnitelmalliseen hyvinvoinnin ylläpitoon, jossa sosiaali- ja terveyspalveluita tarkastellaan ja hyödynnetään kokonaisuutena.

New Call-to-action


sote


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi