← Pääsivulle

Haluatko että verkkokauppahankkeesi onnistuu? Älä fuskaa määrittelyissä

verkkokauppa-määrittely

Onnistuneissa verkkokauppahankkeissa liikkeelle lähdetään aina määrittelyillä. Jos into toteuttamaan on kova ja kauppa halutaan pystyyn äkkiä, voi syntyä kiusaus oikoa määrittelyissä. Huolellinen suunnittelu kuitenkin kannattaa.

Liiketoiminnallisen määrittelyn tarkoitus on kirkastaa verkkokauppahankkeen tavoitteet sekä vastata kysymyksiin mitä, miksi ja kenelle. Toiminnallinen määrittely puolestaan kertoo miten, eli suunnitellaan verkkokaupan keskeiset palveluprosessit, niitä tukevat toiminnallisuudet ja teknologisen toteutuksen pääpiirteet.

Liiketoiminnallisessa määrittelyssä tulisi kiinnittää huomiota verkkoliiketoiminnan tavoitteisiin, yrityksen prosesseihin, resursseihin sekä verkkokaupan rooliin osana palvelu-, myynti- ja markkinointikanavien kokonaisuutta. Olennaista on suunnittelun asiakaslähtöisyys, eli verkkokaupan käyttäjäryhmien tunnistaminen ja palvelukokonaisuuden suunnittelu heidän motiiveistaan, tarpeistaan ja tavoitteistaan heti alkumetreiltä.

Liiketoiminnallista määrittelyä on hyvä tehdä ainakin jossain määrin ajattelematta liiaksi teknologiaa, jotta todelliset tavoitteet ja verkkoliiketoiminnan tavoitetila tulevat kirkastettua ja dokumentoiduksi. Toisaalta hankkeen edetessä liiketoiminnallisia ja toiminnallisia määrittelyjä on hyvä tehdä rinta rinnan, jotta nyky- ja tavoitetilan välinen kuilu, ns. luova jännite, ja sen kuromiseksi tarvittava työmäärä, on koko ajan selvillä.

Liiketoiminnallisen määrittelyn check list – onko ainakin nämä mietitty?

  1. Kirkasta tavoitteet
  2. Varmista tavoitteiden mitattavuus
  3. Tunnemmeko asiakkaamme – mitä he oikeasti verkkokaupalta haluavat?
  4. Prosessit syyniin: Liikahtavatko tilaukset, kulkevatko maksut?
  5. Riittävätkö resurssit: Kuka tästä kaikesta vastaa?

Verkkokauppa ilman selkeää vastuuhenkilöä on kuin moottoritien varteen pystytetty kioski ilman myyjää. Ei se siellä itsekseen pyöri - asiakkaat painavat ohi ja lujaa.

Verkkokaupan rooli ei ole kilpailla muiden kanavien kanssa

Tavoitteita mietittäessä on tärkeää ottaa kantaa siihen, mikä on verkkokaupan rooli yrityksen muiden myyntikanavien rinnalla – ja miten varmistetaan, että kanavat tukevat toisiaan eivätkä kilpaile keskenään. Verkkokaupan tuoma myynnin lisäys ei välttämättä synny pelkästään verkkokaupan tilauksista, vaan verkkokauppa voi vaikuttaa yrityksen liikevaihtoon välillisesti esimerkiksi ohjaamalla asiakkaita myymälään, asiakaspalveluun tai jälleenmyyntipisteisiin.

Toiminnallinen määrittely: tiekartta kohti tavoitteita

Toiminnallisessa määrittelyssä suunnitellaan ja kuvataan verkkokaupan toiminnot, käyttöliittymä ja kommunikointi muiden palveluiden ja järjestelmien kanssa. Usein siinä otetaan jo suuntaa antavasti kantaa verkkokaupan teknisiin ratkaisuihin. Lisäksi viimeistään tässä vaiheessa kartoitetaan, missä kunnossa yrityksen nykyiset tietojärjestelmät ovat sekä miten ne tukevat liiketoiminnan viemistä verkkoon ja verkkokaupan toteutusta. Lopputuloksena syntyy kehitystiekartta siitä, miten näitä järjestelmiä on kehitettävä, jotta ne mahdollistavat liiketoiminnan ja prosessien digitalisoimisen tavoitellusti.

verkkokauppahankkeen vaiheet.png

Toisinaan organisaatioille tulee yllätyksenä, kuinka monenlaisten asioiden suunnitteluun on varattava aikaa heti hankkeen alussa – varsinkin, jos alkuperäisenä ajatuksena on ollut hankkia verkkokauppa nopeasti jonkinlaisena ”pakettiratkaisuna”. Kokemuksemme mukaan konseptointi- ja määrittelytyöhön kannattaa panostaa, sillä usein verkkokauppaprojektin yhteydessä luodaan perusta organisaation digitaaliselle liiketoiminnalle ja kehittämistiekartalle pitkälle tulevaisuuteen. 

Monia määrittelyn keskeisiä kysymyksiä aletaan usein tarkastella vasta verkkokauppaprojektin jo alettua. Projektin tavoitteista, laajuudesta, toivotuista tuotoksista ja hyödyistä on kuitenkin hyvä olla ymmärrys ja näkemys jo hyvissä ajoin. Myös oman nykytilan ja -valmiuksien sekä kypsyystason ymmärtäminen on tärkeää.

New call-to-action


verkkoliiketoiminta


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi