← Pääsivulle

IT-ympäristön kokonaiskuva – sekä kauko- että lähilaseja tarvitaan

Lasit750x500

Kun tarkastellaan organisaation IT-ympäristön tilannetta, täytyy kokonaiskuvaa katsella sekä kaukolasien että lähilasien läpi. Kaukolaseilla on tarkoitus nähdä asioita pidemmällä aikajaksolla sekä riittävän laajasti, kun taas lähilasien avulla tarkastelu kohdennetaan nykytilaan. Molemmat näkökulmat ovat kokonaisuuden kannalta elintärkeitä.

Lähilaseilla näkemys IT-järjestelmien nykytilanteesta

Nykytilassa meillä on kaksi näkemystä, jotka ovat sidoksissa keskenään ja niiden arviointia kannattaa toteuttaa samanaikaisesti hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Tätä ajatusta tukee myös tehokkuus- ja kustannustekijät, koska ohjaamme sekä toteutamme selvitystä yhden toimeksiannon kautta.

Miten me Digialla tuotamme nykytilaan liittyviä arviointeja mahdollisimman kattavasti sekä tehokkaasti? Toimintamallimme perustuu kahteen arviointikehykseen, jotka ovat:

  1. Sovellusarkkitehtuurin liittyvät selvitykset, kutsumme mallia Sovellusjärjestelmien arviointikehykseksi
  2. Infrapalveluihin liittyvät selvitykset, kutsumme tätä mallia Infrapalveluympäristön arviointikehykseksi

 

Lasit2

 

Miksi olemme märittäneet kaksi arviointikehystä? Kun olemassa olevat sovellusarkkitehtuurit ja infra-ratkaisut vaikuttavat modernisaation tavoitteisiin, on tarkoituksenmukaista tarkastella nyky-ympäristöä erilaisten osaamisien kautta. Tavoitteemme on muodostaa yhteiset käsitteet, eli teemat, näiden kahden näkökulman välille. Näiden teemojen avulla läpivalaistaan IT-järjestelmien nyky- ja tavoitetilaa, jolloin myös muutostyön laajuus hahmottuu.

Arvointikehyksen yhteydessä katsomme saman teeman alla asioita erinäkulmasta. Teemoja ovat; Teknologia-analyysi, Arkkitehtuurin auditointi, Suorituskyvyn analysointi, Liiketoiminnan asettamat vaatimukset, Liiketoimintaprosessien analyysi ja palveluympäristö sekä Tietoturva ja vaatimusten mukaisuus.Jos otamme esimerkkinä arkkitehtuurin auditointi -teeman. Sovellusjärjestelmän näkökulmasta auditoinnissa tarkastellaan järjestelmään liityvät eri palvelut ja integraatiot, kun taas infran tarkastelussa katsotaan miten palvelut ovat sijoitettu erityyppisille alustoille ja tarkastetaan niiden väliset kytkennät.

Tavoitteena on aina tuottaa osa näistä selvityksistä koneellisesti, eli hyödynnämme nykykaisia inventointityövälineitä. Kuitenkaan kaikkea ei saada automaattisesti, joten tarvitaan myös eri osa-aluiden asiantuntijatyötä: asiantuntijamme tutustuvat olemassa oleviin dokumentteihin, käytäntöihin ja tekniikoihin haastattelemmalla asiakkaan henkilöstöä sekä toteuttamalla erilaisia kyselyitä kohderyhmälle.

>> Lue myös: Sovellusarkkitehtuurin muutos edessä? Ota ainakin nämä asiat huomioon 

Kaukolaseilla kokonaiskuva omasta toimintaympäristöstä

Jokaiseen hyvään arviointiin liittyy myös kriittinen näkökulma. Seuraavaksi laitetaan kaukolasit silmille ja katsotaan omaa toimintaympäristöä kerätyn tiedon valossa. Tällöin uudistamishankkeen tarpeellisuutta voi selkeyttää seuraavien kysymyksien kautta ja samalla syntyy perusteet uudistamishankkeen tärkeydestä liiketoiminnalle:  

  • Miksi tarvitaan uusi (___)? Kysymyksellä on hyvä avata, millaista ja mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa. Kysymystä on hyvä tarkastella niin liiketoiminnan kuin käytettävän tekniikan näkökulmasta.
  • Miksi uusi (___) ratkaisee tämän ongelman? Jos analyysissä on päädytty uuden järjestelmän kehitykseen, on hyvä asettaa itselleen kysymys: Miksi juuri tämä ratkaisu on oikea valinta tunnistetun ongelman ratkaisuun?
  • Miksi tämä on tärkeää? Tunnistetaan ne tekijät, joihin ratkaisulla vaikutetaan ja mitä lopputulemia ratkaisun käyttöönotolla on.
  • Miksi tämä on tärkeää nyt? Kun eri kehitystehtäviä on priorisoitava kehityssalkussa, on tärkeää tunnistaa, kuinka tähän kehitystyöhön panostamalla saadaan lyhyellä aikavälillä luotua etuja oman liiketoiminnan näkökulmasta.
  • Miksi uusi (___) ei onnistu ratkaisemaan ongelmaa (nyt)? Kehityshanketta kannattaa tarkastella myös kriittisemmästä näkökulmasta, onko muutoksen aika nyt vai myöhemmässä ajankohdassa? Tämä on myös tärkeää tunnistaa, kun kehityssalkun asioita priorisoidaan. Eli keskitytään merkityksellisten asioiden kehittämiseen.
  • Miksi tämä ulkoinen (___) muutos tai vaatimus estäisi uuden (___) toteuttamista? Erilaiset ulkoiset muutokset vaikuttavat tehtyihin ratkaisuihin. Näiden muutoksien ja vaatimusten osalta on aina mietittävä, pysäytetäänkö uuden ratkaisun edistäminen kokonaan vai onko oletettavissa, että muutokseen tai vaatimukseen saadaan ratkaisu hyväksyttävässä aikataulussa ja uuden ratkaisun toteuttamista voidaan jatkaa.

Kun omaa modernisointitiekarttaa luodaan, täytyy tunnistaa eri tavoitteet, niiden liitokset ja tärkeysjärjestykset. Kuten oikealle matkalle lähdettäessä, on myös syytä miettiä mitä otetaan mukaan ”modernisointimatkalle” ja mitkä asiat jäävät nykyiseen tilaan.

Uskomme, että tässä blogissa kuvatulla tavalla modernisointityö saadaan kohdentumaan oikeisiin asioihin ja digitalisaatiota pystytään vauhdittamaan modernin IT-palveluympäristön avulla.

CTA: Olisiko nyt oikea aika tunnistaa organisaatiosi pilviympäristön seuraavat arkkitehtuurilliset parannuskohteet? Tutustu Well Architected -läpikäyntiimme:

New call-to-action


pilvipalvelut   digitalisaatio

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi